Complementary and Alternative Healing University
中藥詞典                 Chinese Herb Dictionary      Search this site     在本網站找資料

Search this site

List of Health Problems

Chinese Herb Dictionary

Qigong

Traditional Chinese Medicine (TCM)

Acupuncture

Prescribed Drug Dictionary

Biochemistry Dictionary

Lecture Slides

Research Librarian

General Online Library

Research Sites

Viagra

Massage/Acupressure

Hypnotherapy

Tell us what you want

Notify Changes & New Information

 

 

Fourteen Channels and Their Commonly Used Points (xue)

穴道對照表

by: Joe Hing Kwok Chu

 

1.    1. The Lung Channel of Hand -  tai yin

1.     手 太 陰 肺 經

zhong fu

L1

中 府

chi ze

L5

尺  澤

kong zui

L6

孔 最

lie que

L7

列 缺

Jing qu

L8

經 渠

tai yuan

L9

太 淵

yu ji

L10

魚 際

shao shang

L11

少 商

       2. The Large intestine channel of Hand yang ming

手 陽 明 大 腸 經

shang yang

LI 1

商 陽

er jian

LI 2

二 間

san jian

LI 3

三 間

he gu

LI 4

合 谷

yang xi

LI 5

陽 溪

pian li

LI 6

偏 歷

wen liu

LI 7

溫 溜

shou san li

LI 10

手 三 里

qu chi

LI 11

bi nao

LI 14

臂 臑

jian yu

LI 15

肩髃

fu tu

LI 18

扶 突

ying xiang

LI 20

迎 香

  3. The Stomach channel of Foot- yang ming

             足 陽 明 胃 經

Cheng qi

S 1

承 泣

Si bai

S 2

四白

Di cang

S 4

地倉

Jia che

S 6

頰 車

Xia guan

S 7

下關

Tou wei

S 8

頭 維

Ren ying

S 9

人 迎

Que pen

S 12

缺 盆

Ku fang

S 14

庫 房

Wu yi

S 15

屋醫

Ying chuang

S 16

膺窗

Ru zhong

S 17

乳中

Ru gen

S 18

乳 根

Liang men

S 21

梁 門

Guan men

S 22

關門

Tai yi

S 23

太乙

Hua rou men

S 24

滑肉門

Tian shu

S 25

天 樞

Shui dao

S 28

水 道

Gui lai

S 29

歸 來

Qi chong

S 30

氣 沖

Fu tu

S 32

伏兔

Liang qiu

S 34

梁丘

Du bi

S 35

犢 鼻

Zu san li

S 36

足三里

Shang ju xu

S 37

上巨虛

Tiao kou

S 38

條 口

Xia ju xu

S 39

下巨虛

Feng long

S 40

Jie xi

S 41

解溪

Chong yang

S 42

沖 陽

Xian gu

S 43

陷 谷

Nei ting

S 44

內 庭

Lidui

S 45

歷 兌

 

 

 

4.  The Spleen Channel of Foot- tai yin

足太陰脾 經

Yin bai

Sp 1

隱白

Da du

Sp 2

大都

Tai bai

Sp 3

太白

Gong sun

Sp 4

公孫

Shang qiu

Sp 5

商丘

San yin jiao

Sp 6

三陰交

Lou gu

Sp 7

漏谷

Di ji

Sp 8

地機

Yin ling quan

Sp 9

陰陵泉

Xue hai

Sp 10

血海

Ji men

Sp 11

箕門

Chong men

Sp 12

沖門

Fu she

Sp 13

府舍

Fu jie

Sp 14

腹結

Da heng

Sp 15

大橫

Fu ai

Sp 16

腹哀

Shi dou

Sp 17

食竇

Tian xi

Sp 18

天溪

Xiong xiang

Sp 19

胸鄉

Zhou rong

Sp 20

周榮

Da bao

Sp 21

大 包

5. The Heart Channel Hand-Shao yin jing

 

ji quan

H 1

极泉 

Shao  hai

H 3

少海

Ling dao

H 4

靈道

Tong li

H 5

通里

Yin xi

H 6

陰郤

Shen men

H 7

神門

Shao fu

H 8

少府

Shao chong

H 9

少沖

6. The Small Intestine Channel of hand-tai yang

 

Shao ze

SI 1

少澤

Qian gu

SI 2

前谷

Hou xi

SI 3

後溪

Wan gu

SI 4

腕骨

Yang gu

SI 5

陽谷

Yang lao

SI 6

養老

Zhi zheng

SI 7

支正

Xiao hai

SI 8

小海

Jian zhen

SI 9

肩貞

Nao shu

SI 10

臑俞

Tian zong

SI 11

天宗

Tian chuang

SI 16

天窗

Quan liao

SI 18

顴顟 ()

Ting gongI

SI 19

聽 宮

7. The bladder channel of Foot tai yang

jing ming

B 1

睛明

zan zhu

B 2

攢竹

tian zhu

B 10

天柱

da zhu

B 11

大杼

feng men

B 12

風門

fei shu

B 13

肺俞

jue yin shu

B 14

蹶陰 俞

xin shu

B 15

心俞

du shu

B 16

督俞

ge shu

B 17

膈俞

gan shu

B 18

肝俞

dan shu

B 19

膽俞

pi shu

B 20

脾俞

wei shu

B 21

胃俞

san jiao shu

B 22

三焦俞

shen shu

B 23

腎俞

da chang shu

B 25

大腸俞

xiao chang shu

B 27

小腸俞

pang guang shu

B 28

膀胱俞

bai huan shu

B 30

白環俞

ci liao

B 32

次窌

cheng fu

B 36

承扶

yin men

B 37

殷門

wei yang

B 39

委陽

wei zhong

B 40

委中

gao huang shu

B 43

膏肓俞

zhi bian

B 54

秩邊

cheng shan

B 57

承山

fei yang

B 56

飛揚

fu yang

B 59

跗揚

kun lun

B 60

昆侖

pu can

B 61

扑參

shen mai

B 62

申脈

jin men

B 63

金門

jing gu

B 64

京骨

shu gu

B 65

束骨

zu tong gu

B 66

足通 骨

zhi yin

B 67

至陰

8. The kidney channel of foot jue yin

足少

yong quan

K 1

涌泉

ran gu

K 2

然谷

tai xi

K 3

太溪

da zhong

K 4

大仲

shi quan

K 5

水泉

zhao hai

K 6

照海

fu liu

K 7

复溜

jiao xin

K 8

交信

zhu bin

K 9

築賓

yin gu

K 10

陰谷

heng gu

K 11

橫骨

da he

K 12

大赫

qi xue

K 13

si man

K 14

四滿

zhong zhu

K 15

中柱

huang shu

K 16

肓俞

shang qu

K 17

商曲

shi guan

K 18

石關

yin du

K 19

陰都

fu tong gu

K 20

腹通谷

you men

K 21

幽門

bu lang

K 22

步廊

shen feng

K 23

神封

ling xu

K 24

靈墟

shen cang

K 25

神藏

yu zhong

K 26

彧中

shu fu

K 27

俞府

 9. The Pericardium Channel of Hand - Jueyin

手厥陰心包經

tian chi

P 1

天池

tian guan

P 2

天關

qu ze

P 3

曲澤

xi men

P 4

酅門

jian shi

P 5

間使

nei guan

P 6

內關

da ling

P 7

大陵

lao gong

P 8

勞宮

zhong chong

P 9

中沖

10. The San Jiao (Triple Warmer) Channel of Hand Shaoyang

手少陽三焦經

guan chong

SJ 1

關衝

ye men

SJ 2

液門

zhong zhu

SJ 3

中渚

yang chi

SJ 4

陽池

wai guan

SJ 5

外關

zhi gou

SJ 6

支溝

hui zong

SJ 7

會宗

san yang luo

SJ 8

三陽絡

si du

SJ 9

四瀆

tian jing

SJ 10

天井

qing leng

SJ 11

清冷淵

xiao luo

SJ 12

消濼

nao hui

SJ 13

臑會

jian liao

SJ 14

tian liao

SJ 15

tian you

SJ 16

天牖

yi feng

SJ 17

翳風

yi feng

SJ 18

瘛脈

lu si

SJ 19

顱息

jiao sun

SJ 20

角孫

er men

SJ 21

耳門

he liao

SJ 22

si zhu kong

SJ 23

絲竹空

11.The Gallbladder Channel of Foot Shaoyang

足少陽膽經

tong zi liao

G 1

瞳子

ting hui

G 2

聽會

shang guan

G 3

上關

han yan

G 4

頷厭

xuan lu

G 5

懸顱

xuan li

G 6

懸釐

qu bin

G 7

曲鬢

shuai gu

G 8

率谷

tian chong

G 9

天衝

fu bai

G 10

浮白

tou qiao yin

G 11

頭竅陰

wan gu

G 12

完骨

ben shen

G 13

本神

yang bai

G 14

陽白

tou ling qi

G 15

頭臨泣

mu chuang

G 16

目窗

zheng ying

G 17

正營

cheng ling

G 18

承靈

nao kong

G 19

腦空

fen chi

G 20

風池

jian jing

G 21

肩井

yuan ye

G 22

淵腋

zhe jin

G 23

輒筋

ri yue

G 24

日月

jing men

G 25

京門

dai mai

G 26

帶脈

wu shu

G27

五樞

wei dao

G 28

維道

ju liao

G 29

huan tiao

G 30

環跳

feng shi

G 31

風市

zhong du

G 32

中瀆

xi yang guan

G 33

膝陽關

yang ling quan

G 34

陽陵泉

yang jiao

G 35

陽交

wai qiu

G 36

外丘

guan ming

G 37

光明

yang fu

G 38

陽輔

xuan zhong

G 39

懸鐘

qiu xu

G 40

丘墟

zu lin qi

G 41

足臨泣

di wu hui

G 42

地五會

xia xi

G 43

俠谿

zu qiao yin

G 44

足竅陰

12.  The Liver Channel of Foot Jue Yin

足 厥 陰 肝 經

Dà dūn

LR1

大敦
 Xíng jiān

LR2

行間
Tai chong

LR3

太沖
Zhōng fēng

LR 4

中封
 Lì gōu

LR5

蠡溝
Zhōng dū

LR6

中都
Xī guān

LR7

膝關
Qū quán

LR8

曲泉
Yīn bāo

LR9

陰包
Zú wǔ li

LR10

足五
Yīn lián

LR11

陰廉
Jí mài

LR12

急脈
Zhāng mén

LR13

章門
Qī mén

LR14

期門

13. Du Channel 督 脈

  Cháng qiáng

DU1長強

  Yāo shū

DU2腰俞

  Yāo yáng guān

DU3腰陽關

  Mìng mén

DU4命門

  Xuán shū

DU5懸樞

  Jì zhōng

DU6脊中

  Zhōng shū

DU7中樞

  Jīn suò

DU8筋縮

  Zhì yáng

DU9至陽

  Líng tái

DU10靈台

  Shén dào

DU11神道

  Shēn zhù

DU12身柱

  Táo dào

DU13陶道

  Yǎ mén

DU15啞門

  Fēng fǔ

DU16風府

  Nǎo hù

DU17腦戶

  Qiáng jiān

DU18強間

  Hòu dǐng

DU19後頂

  Bǎi huì

DU20百會

  Qián dǐng

DU21前頂

  Xìng huì

DU22囟會

  Shàng xīng

DU23上星

  Shén tíng

DU24神庭

  Sù liáo

DU25素髎

  Duì duān

DU27兌端

  Yín jiāo

DU28 齦交

14. Ren Channel  任 脈

Huì yīnRN1會陰
Qū gǔRN2曲骨
Zhōng jíRN3 中極
Guān yuánRN4關元
Shí ménRN5石門
Qì hǎiRN6氣海
Yīn jiāoRN7 陰交
Shén quèRN8神闕
Shuǐ fēnRN9水分
Xià wǎnRN10下脘
Jiàn lǐRN11
Zhōng wǎnRN12中脘
Shàng wǎnRN13上脘
Jù quèRN14 巨闕
iū wěiRN15  鳩尾
Zhōng tíngRN16  中庭
Dàn zhōngRN17  膻中
Yù tángRN18  玉堂
Zǐ gōngRN19紫宫
Huá gàiRN20  華蓋
Xuán jīRN21  璇璣
Tiān tūRN22  天突
Lián quánRN23廉泉

Chéng jiāng

RN24承漿

Back to The Fourteen Channels (meridians) 

See chart on time and qi flow. 

The eight extra and odd channels

The channels are ren mai, du mai cong mai, dai mai, yin wei mai, yang wei mai, yang qiao mai. Unless other channels, these odd channels are not related to the organs and do not possess any external or internal combination relationship; thus they are call the eight extra and odd channels.

奇經八脈

奇經八脈是任脈,督脈,衝脈,帶脈,陰維脈,陽維脈,陰蹻脈,陽蹻脈的總稱。由於它們的分布不象十二經脈那樣規則,不直屬臟腑,亦無表堸t合的關係,故稱之為奇經八脈。它們縱橫交錯於十二經脈之間,具有加強經脈間聯繫,調節經脈氣血的作用。

Search this site

Problems with website? Please Click here for comment. (Not for inquiry )    

Click here for inquiry

Copyright Notice 按此看關於版權問題

A manuscript... writing, translating and proofreading  in progress

Sponsors' Ads by Google 以下為谷歌 所提供之廣告

List of Health Problems

Chinese Herb Dictionary

Toxicity of Some Herbs

Side Effect of Some Herbs

Herbs that can be toxic to kidneys

Traditional Chinese Medicine

 

TCM Diagnosis

 

Samples of Formulae

Terms of Traditional Chinese Medicine

Acupuncture

copy right

 

版權所有

Qigong (chi kung)

Prescribed Drug Dictionary

Email our web master for  your suggestion (not for inquiry)

Biochemistry Dictionary

General Online Library

Qigong classes

Fake Email Warning

Research Librarian

Search

Qigong classes

Home

Weather Report

Disclaimer

Last update: Oct 29, 2013; 6:58 p.m. LAH