Complementary and Alternative Healing University  Home  
中藥詞典                 Chinese Herb Dictionary               Search this site

Search this site

List of Health Problems

Chinese Herb Dictionary

Qigong

Traditional Chinese Medicine (TCM)

Acupuncture

Prescribed Drug Dictionary

Biochemistry Dictionary

Lecture Slides

Research Librarian

General Online Library

Research Sites

Viagra

Massage/Acupressure

Hypnotherapy

Tell us what you want

Notify Changes & New Information

 

 

Samples of Classical Chinese Herb Formulae     藥方舉例

 

by: Joe Hing kwok Chu

 

Click on the links for explanations.

 1. an gong niu_huang_wan 安宫牛黄丸

 2. an zhong san 安中散

 3. ba qia yin 菝葜飲

 4. ba wei dai xia fang 八味帶下方

 5. ba wei shun qi wan 八味順氣 丸

 6. ba zhen tang 八珍湯

 7. ba zheng san 八正散 

 8. bai dai wan 白帶丸

 9. bai hu tang  白虎湯

 10. bai hu jia gui zhi tang  白虎加桂枝湯

 11. bai hu jia ren shen tang 白虎加人參湯

 12. bai qian tang  白前湯

 13. bai zhu shao yao san 白朮芍藥散

 14. ban xia bai zhu tian ma tang 半夏白朮天麻湯

 15. ban xia hou pu tang  半夏厚朴湯

 16. ban xia xie xin tang 半夏瀉心湯

 17. bao he wan 保和丸

 18. bie jia jian wan 鱉甲煎丸

 19. bu jin wan 補金丸 

 20. bu shen gu chi wan  補 腎固齒丸

 21. bu yang huan wu tang 補陽還五湯

 22. bu zhong yi qi tang, 補中益氣湯

 23. cang er san 蒼耳散

 24. chai hu gui zhi tang 柴胡桂枝湯

 25. chai hu gui zhi gan jiang tang 柴胡桂枝乾薑湯

 26. chai hu jia long gu mu li tang柴 胡加龍骨牡蠣湯

 27. chai hu shu gan tang 柴胡疏肝湯

 28. chang yong tang  腸廱湯

 29. cheng_shang_san cheng 澄傷散

 30. chong shen wan 重參丸

 31. chuan xiong cha tiao san 川芎茶調散

 32. cui ru tang 催乳湯

 33. da bu yin wan 大補陰丸

 34. da chai hu tang 大柴胡湯

 35. da cheng qi tang 大承氣湯

 36. da cheng tang 大成湯

 37. da feng wan 大風丸

 38. da fu pi san 大腹皮散

 39. da huang mu dan tang 大黄牡丹湯

 40. da huang zhe chong wan 大黃蟅蟲丸

 41. da xian xiong tang 大陷胸湯

 42. dai zhe shi tang 代赭石

 43. dan fan san 蛋礬 散

 44. dian dao san 顛倒散

 45. dan zhi xiao yao san 丹梔逍遙散

 46. dang gui bei mu ku shen wan 當歸貝母苦參丸

 47. dang gui hong hua yin 當歸紅花飲

 48. dang gui jian zhong tang 當歸健中湯, 

 49. dang gui liu huang tang 當歸六黃湯

 50. dang gui long hui wan 當歸龍薈丸

 51. dang gui nian tong tang 當歸拈痛湯

 52. dang gui shao yao san 當歸芍藥散

 53. dang gui shao yao tang 當歸芍藥湯

 54. dang gui si ni tang 當歸四逆湯

 55. dao chi san 導赤散

 56. di fu zi tang 地膚子湯

 57. di yu wan 地榆丸

 58. dian kuang ma bao san 癲狂馬寶散

 59. ding chuan tang 定喘湯 

 60. ding he wan 定鶴丸

 61. ding gui san 丁桂散

 62. ding xiang shi di tang 丁香柿蒂湯

 63. jia wei liu jun zi tang 加味六君子湯

 64. jiang huo sheng shi tang 薑活勝濕湯

 65. du huo ji sheng tang 獨活寄生湯

 66. du qi wan 都氣丸

 67. e jiao ji yin tang 阿膠濟陰湯

 68. e jiao huang lian tang 阿膠黃連湯

 69. e jiao huang qin tang 阿膠黃芩湯

 70. e jiao mei lian wan 阿膠梅連丸

 71. er chen tang 二陳湯

 72. er xian tang 二 仙 湯

 73. er wei xiao feng san 二味消風散

 74. fang feng tong sheng san 防風通聖散

 75. fetus pacifying porridge 安 胎 鯉 魚 粥

 76. gan mai da zao tang 甘麥大棗湯

 77. gang nian gen tang 崗稔根湯

 78. ge gen tang 葛根湯

 79. gou teng san 鉤藤散

 80. gu shen an tai yin 固腎安胎飲

 81. gui pi tang  歸脾湯 

 82. gui shen wan 歸腎丸

 83. gui zhi fu ling wan 桂枝茯苓丸

 84. gui zhi long gu mu li tang 桂枝龍骨牡蠣湯

 85. gui zhi ren shen tang  桂枝人參湯

 86. gui zhi shao yao zhi mu tang 桂枝芍藥知母湯

 87. gui zhi tang 桂枝湯

 88. he rong san jian wan 和榮散堅丸

 89. he zi san 訶子散

 90. hong hua bai zhi fang feng yin   紅花白芷防風飲

 91. hong hua san 紅花散 

 92. hu qian wan 虎潛丸

 93. huang lian e jiao tang  黃連阿膠湯 

 94. huang lian jie du tang 黃連解毒湯

 95. huang qi gui zhi wu wu tang 黃耆桂枝五物湯

 96. huang qi jian zhong tang 黃耆建中湯

 97. huang yao zi san 黃藥子散

 98. huo luo dan 活絡丹

 99. huo xiang zheng qi san 藿香正氣散

 100. ji sheng shen qi wan 濟生腎氣丸

 101. jia wei gui pi tang 加味歸脾湯

 102. jiao ai tang, 膠艾湯 

 103. jiao san xian 焦三仙

 104. jie geng tang 桔梗湯

 105. jin gui shen qi wan (ba wei di huang wan) 金櫃腎氣丸 (八味地黄丸) 

 106. jing lian fen (brighten face powder) 瑩

 107. jiu nao tang 救腦湯

 108. ju pi zhu ru tang 橘皮竹茹湯

 109. kai xin san 開心散

 110. Kong sheng zheng zhong dan 孔聖枕中

 111. kuan dong hua san 款冬花散

 112. li zhi san 荔枝散

 113. li zhong tang 理中湯

 114. Li Dong Yuan qing feng san, 李東垣清風散 

 115. ling gui zhu gan tang 苓桂朮甘湯

 116. ling yang jiao san 羚羊角散

 117. liu yi san 六一散

 118. liu jun zi tang 六君子湯 

 119. liu shen wan 六神丸

 120. liu wei di huang wan 六味地黃丸

 121. long dan xie gan tang 龍膽瀉肝湯

 122. long dan xie gan wan 龍膽瀉肝丸

 123. lu jiao jiao porridge 鹿角膠粥

 124. ma huang tang 麻黃湯

 125. ma huang fu zi xi xin tang 麻黃附子細辛湯

 126. ma xing yin gan tang 麻杏薏甘湯

 127. mai wei di huang wan 麥味地黃丸

 128. mi meng hua wan 密蒙花丸

 129. niu huang jie du pian  牛 黃解毒片

 130. niu che shen qi wan 牛車腎氣丸

 131. nuan gan tang  暖肝湯

 132. pai luan fang 排卵方

 133. pai nong fang 排膿方

 134. pai nong san 排膿散

 135. ping xiao san 平消散

 136. pu ji xiao du yin 普濟消毒飲

 137. qi bai wan 七白丸

 138. qi fu yin  七福飲

 139. qi ju di huang wan 杞菊地黃丸

 140. qi wei bai zhu san 七味白朮散

 141. qiang huo sheng shi tang 羌活勝濕湯

 142. qing huang san 青黃散方

 143. qing re chu bi tang 清熱除痺湯

 144. qing yan wan 青鹽丸

 145. qu yin yu xin dan  啟陰娛心丹

 146. ren shen bai du san 人參敗毒散

 147. ren shen jian pi wan 人参健脾丸

 148. ren shen yang rong tang 人參養 榮湯 

 149. rong gui bai bu wan 茸桂百補丸

 150. san bi tang 三 痹 湯  

 151. san huang xie xin tang 三黄瀉心湯

 152. San Zhong Kui Jian Tang 散腫 潰堅湯

 153. san zi yang qing tang 三子養親湯

 154. sang ju yin 桑菊 飲

 155. sang piao xiao san 桑螵蛸散

 156. sang shen hei fa wan   黑髮丸

 157. sang xing tang 桑杏湯

 158. shao fu zhu yu tang 少腹逐瘀湯

 159. shao yao gan cao tang 芍 藥甘草湯

 160. shen gui bai bu wan 參桂百補丸

 161. shen ling bai zhu san 參苓白朮 散 

 162. shen lou san 參樓散,

 163. shen zhu wan 參朮丸

 164. sheng hua tang 生化湯 

 165. sheng jiang san 生降散

 166. sheng ma ge gen tang 生麻葛根湯

 167. sheng mai san 生脈 散

 168. sheng tie luo yin 生鐵落飲

 169. sheng yang chu shi fang feng tang 升陽除濕防風湯

 170. sheng yang san huo tang   生陽散火湯

 171. shi pi yin 實脾飲

 172. shi tan san 十炭 散

 173. shi quan da bu tang 十全大補湯 

 174. shi xiao san   失笑散

 175. shu jin li an san 舒筋立安散

 176. shu jing huo xue tang 舒經活血湯 

 177. si jun zi tang 四君子湯 

 178. si ni tang 四逆湯

 179. si shen wan 四神丸

 180. si wu tang 四物湯,

 181. si jun zi tang 四君子湯 

 182. si wu tang 四物湯,

 183. si wu xiao yao tang 四物逍 遙

 184. suan zao ren tang 酸棗仁湯

 185. tao he cheng qi tang 桃核承氣湯

 186. tao hong si wu tang 桃紅四物湯

 187. tian kui wan 天葵丸

 188. tian ma gou teng yin 天麻鉤藤飲

 189. tian ma wan 天麻丸

 190. tian wang bu xin dan 天王補心丹

 191. tong bi tang 通閉湯

 192. tong ru dan 通乳丹

 193. tu ji san 禿 雞散

 194. tuo_hua_jian 脫花煎

 195. wan dai fang 完帶方

 196. wen dan fang 溫膽湯

 197. wen feng san 温風散

 198. wen jing tang 温經湯

 199. wen pi tang 溫脾湯

 200. wu ji bai feng wan 烏雞白鳳丸

 201. wu ling san 五苓散

 202. wu pi yin 五皮飲

 203. wu shao she xiao feng yin 烏梢蛇消風飲

 204. wu wei xiao du yin 五味消毒飲

 205. wu wei yi gong san 五味異功散 

 206. wu zhu yu tang 吳茱萸湯 

 207. wu zi yan zong wan 五子衍宗丸

 208. xi jiao di huang tang 犀角地黃湯

 209. xi jiao sheng ma wan 犀角升麻丸

 210. xiang ru yin (xiang ru san)  香薷飲(散)

 211. xiang sha liu jun zi tang 香砂六君子湯

 212. xiao chai hu tang 小柴胡湯 

 213. xiao feng san 消風散

 214. xiao jian zhong tang 小健中湯

 215. xiao jin dan 小金丹

 216. xiao luo wan 消瘰 丸

 217. xiao qing long tang   小青龍湯

 218. xiao yao san 逍遙散

 219. xiao xu ming tang 小續命湯

 220. xiao Yao Wan, 逍遙丸

 221. xin jia xiang ru yin   新加香薷飲 

 222. xing su san 杏蘇 散

 223. xuan fu hua dai zhe shi tang  旋 覆花代赭石湯

 224. xue fu zhu yu tang 血府逐瘀湯 

 225. yang xin tang 養心湯

 226. Ye Tian Shi hepatitis B formula 葉天士乙型肝炎處方

 227. yi huang san tang 易黃散湯

 228. yi mu san  益 目散

 229. yi yi fu zi bai jiang san 薏苡附子敗醬 散

 230. yi yi ren tang 薏苡仁湯 

 231. y yn sǎn 翳雲散

 232. yi zi tang   已字湯  

 233. yin chen hao tang 茵陳蒿湯 

 234. yin chen wu ling san 茵陳五苓散

 235. yin hua jie du dan  銀花解毒散

 236. yin qiao san 銀翹散

 237. you gui wan  右歸丸 

 238. yu nu jian 玉女煎

 239. yu Ping Feng San, 玉屏風散

 240. yu xin dan  娛心丹 

 241. yue ju wan  越鞠丸 

 242. ze xie tang  澤瀉湯

 243. zhen wu tang 真武湯

 244. zhi bai di huang wan 知柏地黃丸

 245. zhi gan cao tang 炙甘草湯

 246. zhi shi da huang tang 枳實大黃湯

 247. zhi shi shao yan san 枳實芍藥散

 248. zhi zi dou chi tang 梔子豉湯

 249. zi hua di ding san 紫花地丁散

 250. zi wan san 紫菀散 

 251. zhu fu tang 豬膚湯

 252. zhu ling san 猪苓散

 253. zhu ling tang 猪苓湯

 254. zong lu san 棕櫚散

 255. zuo gui wan 左歸丸

 256. zhu ye liu bang tang 竹葉柳蒡湯

 Commercial (non-classical) formulae:

 1. Po Chai Pills 保濟丸

 2. skin fungus lotion 擦癬藥水

 

Search this site

Sponsors' Ads by Google 以下為谷歌 所提供之廣告

 

 

Problems with website? Please Click here for comment. (Not for inquiry )     

Click here for inquiry 

 

Copyright Notice 按此看關於 版權問題

List of Health Problems

Chinese Herb Dictionary

Toxicity of Some Herbs

Side Effect of Some Herbs

Herbs that can be toxic to kidneys

Traditional Chinese Medicine

TCM Diagnosis

Samples of Formulae

Terms of Traditional Chinese Medicine

Acupuncture

copy right

 

版權所有

Qigong (chi kung)

Prescribed Drug Dictionary

Email our web master for  your suggestion (not for inquiry)

Biochemistry Dictionary

General Online Library

Qigong classes

Fake Email Warning

Research Librarian

Search

Qigong classes

Disclaimer

Home

Weather Report

Last update: Feb 6, 2015; 2 p.m. LAH